Gezond en veilig werken in tijden van Corona

Op deze (blog)pagina geeft NISHV medewerkers van onderwijsinstellingen tips en adviezen om op een gezonde en veilige manier te blijven werken, zowel thuis als in een (vrijwel leeg) schoolgebouw. Kom regelmatig terug op deze pagina. We vullen de informatie steeds aan en zetten dan de laatste toevoeging bovenaan. Informatie over de planning van onze cursussen vindt u op www.fiac.nl/corona.  Laatste update: 9 maart 2021


Lockdown verlengd, aantal cursussen toch van start

(update d.d. 9 maart 2021) Corona-maatregelen als de avondklok en de lockdown zijn door het kabinet verlengd tot en met 30 maart. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat we opnieuw alle cursusdatums moeten aanpassen.
Mede dankzij de inzet van onze branche-organisatie NRTO is het mogelijk om vanaf 24 maart een beperkt aantal cursussen te verzorgen in ons cursuscentrum in Utrecht. Deelnemers ontvangen daarover individueel bericht. 
Uiteraard zijn in Utrecht voorzieningen getroffen en gelden daar gedragsregels met het oog ieders veiligheid. Veel van onze deelnemers willen graag op korte termijn starten met hun cursus. Voor degenen die het nu nog te vroeg vinden, hebben we alternatieven achter de hand in de vorm van latere cursusdatums. 
Voor in-company trainingen geldt dat wij deze in overleg met de opdrachtgever plannen en uitvoeren. Wanneer een school intern geen fysieke trainingen kan of mag verzorgen, bestaat er in veel gevallen een mogelijkheid (een deel van) het programma online te verzorgen. Neem contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.


Lockdown: geen cursussen tot en met 15 maart 2021

(update d.d. 24 februari 2021) De regering heeft vrijwel alle Coronamaatregelen verlengd tot en met 15 maart 2021, waarbij we er sterk rekening mee houden dat op 8 maart nog een verdere verlenging van de lockdown wordt aangekondigd. Onze cursusplanning zijn we vanuit die verwachting aan het aanpassen. Individuele deelnemers ontvangen uiterlijk in de eerste week van maart nieuwe datums voor hun cursussen. De planning van in-company trainingen wordt in overleg met de opdrachtgever aangepast. 


(update d.d. 3 februari 2021) Vanwege de verlengde  lockdown worden al onze cursussen die gepland staan tot en met 9 februari 2021 verschoven naar latere datums. Deelnemers ontvangen individueel bericht over de cursusdatums die worden verplaatst en zodra deze beschikbaar zijn volgen per e-mail de nieuwe, vervangende cursusdatums. Over in-company trainingen worden in overleg met de opdrachtgever afspraken gemaakt.


(update d.d. 15 december 2020)  Vanwege de op 14 december afgekondigde lockdown worden onze cursussen die gepland staan tot en met 19 januari 2021 verschoven naar latere datums. Deelnemers hebben indivuidueel bericht ontvangen over de cursusdatums die worden verplaatst. Zodra deze beschikbaar zijn, ontvangen deelnemers per e-mail de nieuw geplande cursusdatums. Vragen over uw cursus kunt u stellen via onze algemene e-mail info@fiac.nl, die ook tijdens de kerstvakantie zal worden gelezen. 


Cursussen t/m 19-11 verplaatst

(update d.d. 4 november 2020)  Vanwege extra maatregelen die gelden tot en met 18 november zullen cursusdagen die tot deze datum gepland zijn worden verschoven naar latere dagen. Deelnemers ontvangen hierover individueel bericht. Vanaf 19 november gelden de  ‘oude’ maatregelen, dus zijn cursussen en trainingen weer mogelijk. Onze cursussen op 20 november 2020 gaan dan ook gewoon door. (update d.d. 4 november 2020)


Cursussen en trainingen van FIAV, NISHV en Schoolzakelijk gaan door

We moeten met elkaar alles op alles zetten om het COVID-19 virus te bestrijden. Daarom heeft het kabinet vanaf 14 oktober 2020 nieuwe maatregelen afgekondigd. Duidelijk is dat de politiek onderwijs en scholing belangrijk vindt. Het onderwijs in brede zin gaat door. Daarmee gaan ook de cursussen en trainingen van FiAC en NISHV door. 
Uiteraard hanteren wij de uitgebreide protocollen vanuit onze brancheorganisatie NRTO en het RIVM (incl. mondkapje). Immers, alles is en blijft erop gericht onze activiteiten vanuit een veilige en gezonde omgeving te borgen. Dit kan doordat we met kleine groepen werken, met vaste zitplaatsen en ruim 1,5 meter tussenruimte op onze cursuslocaties. Hier gelden protocollen voor hygiëne en onderlinge afstand (verplichte looproutes, mondkapjes, sanitairgebruik enz.). De lunches worden vanaf nu in de cursuszaal geserveerd. (update d.d. 14 oktober 2020)


Onze cursussen gaan door; voorzichtigheid bij in- en uitlopen

De aangescherpte Corona-maatregelen die het kabinet deze week bekend maakte en die van kracht zullen zijn tot de herfstvakantie, hebben geen gevolgen voor de geplande cursussen van FiAC, NISHV en SchoolZakelijk. Wel vragen wij onze deelnemers uitdrukkelijk om extra voorzichtigheid bij het in- en uitlopen van de zaal en bij het pakken van koffie, thee of water. 
Onze cursussen laten doorgaan is in lijn met het advies van brancheorganisatie NRTO. We blijven ruim onder de maximale groepsgrootte. Verder voldoen onze cursuslocaties wat betreft toegang, looproutes, sanitair en catering aan door de overheid goedgekeurde protocollen en de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. Binnen de zalen zorgt FiAC voor opstellingen met voldoende onderlinge afstand. Aanvullend vragen wij deelnemers tijdens het lopen binnen onze cursuslocaties voorzichtig te zijn, afstand te houden en te overwegen een niet-medisch mondkapje te dragen.

Tenslotte dit: om alle deelnemers voldoende (tussen)ruimte te geven, werken we meer dan normaal met maximale groepsgrootten. Dit betekent dat cursussen sneller vol zitten of soms moeten verplaatsen naar een grotere zaal op een andere locatie. Meld u tijdig aan of neem contact met ons op voor overleg. (update 29 september; aangevuld op 1 en 4 oktober 2020)


Veiligheidsmaatregelen op onze cursuslocatie

Het cursusprogramma van FiAC, SchoolZakelijk en NISHV voor het schooljaar 2020-2021 gaat van start vanaf 11 september. In de eerste weken starten vooral cursusgroepen, die in het voorjaar naar een latere datum doorgeschoven moesten worden. Op onze cursuslocatie zijn maatregelen genomen, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Gabriella Parra vertelt hierover. (update d.d. 20 september 2020) 


Levensreddend handelen, reanimatie en EHBO in tijden van Corona

Op school kunnen leerlingen, medewerkers en bezoekers onwel worden of door een gebeurtenis letsel oplopen. Direct hulp verlenen blijft ook in Coronatijd geboden. Wel zijn er om besmettingen te voorkomen gewijzigde protocollen voor reaminatie en eerste hulp. Ook de richtlijnen voor het geven van BHV- en EHBO-cursussen zijn tijdelijk aangepast. Onze instructeurs volgend bij (in-comany) trainingen de actuele richtlijnen,
Voor Schoolhulpverleners, BHV'ers en EHBO'ers zijn de Coroanaprotocollen online gezet door onder meer de Nederlandse Reanimatieraad. Op de site van het Rode Kruis vindt u aanbevelingen hoe EHBO'ers kunnen zorgdragen voor hun eigen veiligheid.


NISHV is weer gestart met cursussen en diensten

Sinds 1 juni is het op beperkte schaal weer mogelijk cursussen te verzorgen. NISHV heeft alle deelnemers aan trainingen die gepland waren tussen 16 maart en 1 juni 2020 nieuwe cursusdatums aangeboden. Voor trainingen Schoolhulpverlening en EHBO worden de protocollen van onder meer de Reanimatieraad gevolgd. In-company trainingen zijn in juni en na de zomervakantie mogelijk binnen de protocollen van de scholen zelf. Tenslotte is ook de dienstverlening herstart, met diverse actualiseringen van RI&E's. 


Betrekken personeel bij Corona-maatregelen

Werknemers willen graag meedenken en deels ook meebeslissen over maatregelen van hun werkgever in Coronatijd. Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV, waarover u hier meer kunt lezen: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/meerderheid-werkenden-wil-bij-veiligheidsplannen-b
De bevindingen van de FNV sluiten aan bij de positie die preventiemedewerkers in het onderwijs hebben. Ze adviseren niet alleen de directie maar ook de MR. Hun benoeming vereist ook instemming van dat orgaan. Kortom: hier ligt een mooie kans voor preventiemedewerkers.


Reanimatie en EHBO in tijden van Corona

Levensreddend handelen en daardoor zelf besmet raken. Dat is niet de bedoeling. Om hulpverleners te beschermen heeft de Nederlandse Reanimatieraad (waar NISHV een erkenning van heeft) de rechtlijnen voor reanimatie buiten het ziekenhuis tijdelijk gewijzigd.
U vindt de nieuwe richtlijnen hier: [verouderde link is verwijderd] 
Ook het verlenen van eerste hulp (en het geven van EHBO-cursussen) kent wijzigingen. Hieraan besteden we voor de scholen weer open gaan aandacht in onze nieuwsbrief.


Voorkomen van besmettingen als onderdeel van de RI&E

In onze nieuwsbrief wijst NISHV-veiligheidskundige Mark den Elzen op de noodzaak bescherming van personeel en leerlingen onderdeel te maken van de RI&E van onderwijsinstellingen. Ook thuiswerken valt onder de arbowetgeving. Denk hierbij aan de richtlijnen voor fysieke belasting en beeldschermwerk van toepassing zijn op tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Deze bepalen onder meer:

  • De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
  • Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen.
  • De risico’s van de arbeidsplaats moeten worden opgenomen in de RI&E.
  • De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid op gezette tijden wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.

Verder stelt het Arbobesluit nog een aantal specifieke richtlijnen voor plaatsonafhankelijke arbeid. Zo zijn er richtlijnen voor het werken met gevaarlijke stoffen en voor het gebruik van benodigde arbeidsmiddelen. Daarnaast moet een werkplek ter beschikking gesteld worden indien de werknemer plaatsonafhankelijke arbeid verricht in de eigen woning en zelf niet over een werkplek beschikt. Ook dient een werknemer in het geval van een arbeidsongeval deze mee te delen aan de werkgever. Zie ook: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/flexibel-werken


Inrichten van je thuiswerkplek

SURFspot, de organisatie die softwarelicenties voor het hoger onderwijs regelt, heeft een lezenswaardige pagina gemaakt over thuis werken en studeren. Het gaat zowel om de inrichting als het werkritme thuis. Je vindt de tips hier: https://www.surfspot.nl/thuiswerktips