Cursisteninformatie

Cursisteninformatie

Aanmelding

Alle curussen op deze webiste worden met ingang van 1 januri 2022 formeel verzorgd door FiAC bv. Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs)  is mogelijk via dit aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 werkdagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. Om verzekerd te zijn van deelname dient de factuur binnen 2 werkweken na dagtekening voldaan te zijn.  

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen. Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie en cursustijden

De opleidingen en trainingen genoemd op deze website worden verzorgd op locaties in of rond Utrecht. Deze zijn goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.
De standaard cursustijden zijn van 9.15 tot 16.00 uur.

Tevens bestaat de mogelijkheid om groepsopleidingen op een door u gewenste locatie te volgen. Bij meerdaagse cursussen is rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen.

Intake

Elke cursist ontvangt een intake-formulier. Doelstelling van het intake gesprek is de aanwezige verwachtingen, leerdoelen en specifieke wensen en vraagstukken in beeld te krijgen. Hiermee kan tijdens de cursussen rekening worden gehouden.

Docenten

Trainingsinhoud en –methodiek worden door bewaakt en geborgd door gecontracteerde vakspecia­listen. Belangrijk ken­merk van FiAC trainers is hun bekendheid met het onderwijs (en dus met de cursisten) en hun persoonlijke betrok­kenheid bij het onderwerp van de training. Trainers worden dankzij hun betrokkenheid door de cursisten hoog gewaardeerd. Ze hante­ren een flexibele lesstijl, die ruimte biedt aan individuele leerwensen van de cursisten en uitwis­seling van persoonlijke erva­ringen. Voortdurend wordt aandacht besteedt aan de begeleiding en deskundigheidsbevordering van de trainers zowel met ‘train-de trainer-bijeenkomsten’ als met intervisiebijeenkomsten. ls specialisti­sche kennis vereist is (bijv. vanuit de wetgeving of vanwege certificering) wor­den gecertificeerde en geaccrediteerde deskundigen ingezet. Het NISHV maakt hierbij gebruik van gecertificeerde veiligheidskundigen en gediplomeerde EHBO en BHV kader instructeurs.

Certificaat

FiAC bv geeft een eigen instituutscertificaat uit. Voor FiAC bv geldt dat alle BHV-certificaten van alle aanbieders en be­perkt verlopen toegang geven tot (na)scholing van Schoolhulpverlening. Uitgegeven certificaten welke onderhouden dienen te wor­den zijn voorzien van een verval datum. Mocht om wat voor reden niet binnen de gestelde tijd een nascholing plaatsvinden zal dat bij een beperkte overschrijding van de geldigheid geen gevolgen heb­ben voor de certificering. FiAC bv bewaakt de geldigheid van de certificering.

Annulering door FiAC bv

FiAC bv behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus / leergang / training of delen daaruit te verplaatsen of te annuleren.
FiAC bv bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt verplaatst of geannuleerd. Wordt een cursus verplaatst dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. 

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling (zie ook de Algemene Voorwaarden FiAC bv,
artikel 5 - Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst) : 

  • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Tussentijdse beëindiging: bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs zijn in beginsel de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Betaling

Betaling vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door FiAC bv aangegeven bankrekening over te maken (zie ook artikel 10 - Betaling).

Restitutie van betaling

Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

Vragen

Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of diensten kunt u contact opnemen met de centrale service desk, te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling (m.u.v. reguliere zomervakantie).

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FiAC bv. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten te zake verliest. Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg en binnen 4 werkweken na ontvangst behandeld.
Voor de volledige klachtenprocedure en geschillenregeling vn FiAC bv: klik hier

Vertrouwelijkheid

Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door FiAC bv, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. FiAC bv conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (zie ook artikel 14 - Vertrouwelijkheid).

Algemene leveringvoorwaarden/ klachten

Op al onze trainingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van FiAC bv toepassing.
U kunt ze hier bekijken.

Inhaaldagen

Heeft u een dag gemist, dan bieden wij u eenmalig de mogelijkheid deze dag(en) tijdens de eerstvolgende cursus/ training in te halen. De kosten hiervan bedragen € 100,- per dag.

Kosten

Bij elke cursus staat de deelnameprijs vermeld. Bij deze prijs zijn inbegrepen: het complete les/studiemateriaal, boeken, koffie/thee en lunch. U wordt dus niet met aanvullende kosten geconfronteerd. 

BTW

Alle cursussen, trainingen en leergangen van FiAC zijn geregistreerd als beroepsgerichte opleidingen (CRKBO) en zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Een mooi voordeel voor u!