Cursisteninformatie

Cursisteninformatie

Aanmelding

Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs)  is mogelijk via dit aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 werkdagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden. Om verzekerd te zijn van deelname dient de factuur binnen 2 werkweken na dagtekening voldaan te zijn.  

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen. Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie en cursustijden

De opleidingen en trainingen genoemd op deze website worden verzorgd in het NDC Den Hommel te Utrecht. 

Opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.
De standaard cursustijden zijn van 9.15 tot 16.00 uur.

Tevens bestaat de mogelijkheid om groepsopleidingen op een door u gewenste locatie te volgen. Bij meerdaagse cursussen is rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen.

Intake

Elke cursist ontvangt een intake-formulier. Doelstelling van het intake gesprek is de aanwezige verwachtingen, leerdoelen en specifieke wensen en vraagstukken in beeld te krijgen. Hiermee kan tijdens de cursussen rekening worden gehouden.

Docenten

Trainingsinhoud en –methodiek worden door bewaakt en geborgd door gecontracteerde vakspecia­listen. Belangrijk ken­merk van NISHV trainers is hun bekendheid met het onderwijs (en dus met de cursisten) en hun persoonlijke betrok­kenheid bij het onderwerp van de training. Trainers worden dankzij hun betrokkenheid door de cursisten hoog gewaardeerd. Ze hante­ren een flexibele lesstijl, die ruimte biedt aan individuele leerwensen van de cursisten en uitwis­seling van persoonlijke erva­ringen. Voortdurend wordt aandacht besteedt aan de begeleiding en deskundigheidsbevordering van de trainers zowel met ‘train-de trainer-bijeenkomsten’ als met intervisiebijeenkomsten. ls specialisti­sche kennis vereist is (bijv. vanuit de wetgeving of vanwege certificering) wor­den gecertificeerde en geaccrediteerde deskundigen ingezet. Het NISHV maakt hierbij gebruik van gecertificeerde veiligheidskundigen en gediplomeerde EHBO en BHV kader instructeurs.

Certificaat

Het NISHV is geaccrediteerd door het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en in het bezit van het Keurmerk NRTO. Bij eventuele geschillen kan opdrachtgever zijn klacht aan­hangig maken conform de geschillenregeling van de NRTO. Het NISHV geeft een eigen instituutscertificaat uit. Voor het NISHV geldt dat alle certificaten van alle aanbieders en be­perkt verlopen toegang geven tot (na)scholing. Uitgegeven certificaten welke onderhouden dienen te wor­den zijn voorzien van een verval datum. Mocht om wat voor reden niet binnen de gestelde tijd een nascholing plaatsvinden zal dat bij een beperkte overschrijding van de geldigheid geen gevolgen heb­ben voor de certificering. Het NISHV bewaakt de geldigheid van de certificering.

Annulering door NISHV

NISHV bv behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus / leergang / training of delen daaruit te verplaatsen of te annuleren.
NISHV bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt verplaatst of geannuleerd. Wordt een cursus verplaatst dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. 

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling:

  • annulering vindt plaats middels een aangetekend schrijven;
  • bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en meer dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs/ de cursus is de consument € 50,- verschuldigd;
  • bij annulering na de 14 werkdagen bedenktijd en korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs/ de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  • bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs/de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Betaling

Betaling vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door NISHV bv aangegeven bankrekening over te maken (zie ook NRTO artikel 10 - Betaling).

Restitutie van betaling

Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

Vragen

Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of diensten kunt u contact opnemen met de centrale service desk, te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling (m.u.v. reguliere zomervakantie).

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten te zake verliest.
Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg en binnen 4 werkweken na ontvangst behandeld.
NISHV bv streeft er naar klachten in onderling overleg, binnen de gestelde termijnen, op te lossen.
Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. NISHV bv volgt de beslissing van de geschillencommissie als een bindend advies (zie ook Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO d.d. 16 april 2015, artikel 16).
Voor de volledige klachtenprocedure en geschillenregeling: klik hier

Vertrouwelijkheid

Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door NISHV bv of onder haar naam handelende bedrijfsonderdelen, personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. NISHV bv conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (zie ook NRTO artikel 14 - Vertrouwelijkheid).

Algemene leveringvoorwaarden/ klachten

Op al onze trainingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
U kunt ze hier bekijken.

Inhaaldagen

Heeft u een dag gemist, dan bieden wij u eenmalig de mogelijkheid deze dag(en) tijdens de eerstvolgende cursus/ training in te halen. De kosten hiervan bedragen € 50,- per dag.

Kosten

Bij elke cursus staat de deelnameprijs vermeld. Bij deze prijs zijn inbegrepen: het complete les/studiemateriaal, boeken, koffie/thee en lunch. U wordt dus niet met aanvullende kosten geconfronteerd. 

BTW

Alle cursussen, trainingen en leergangen van NISHV zijn beroepsopleidingen en zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Een mooi voordeel voor u!