De Medezeggenschapsraad en de Arbowet

Studiedag om wettelijke taken Arbo Veiligheid beter te vervullen

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet op de OndernemingsRaden (WOR). Hoe de medezeggenschap precies functioneert, is afhankelijk van de grootte van de onderwijsinstelling. Voor alle zaken die met ARBO en veiligheid te maken hebben, geldt het instemmingsrecht. Om dit recht goed te kunnen hanteren, heeft NISHV deze korte cursus van 1 dagdeel voor leden van medezeggenschapsraden ontwikkeld.

Algemeen

Toezicht op de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de medewerkers is volgens Artikel 28 van de WOR neergelegd bij de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in de medezeggenschapsraad. De PVT is voor dit onderdeel beleidsmatig verantwoordelijk. Ook de controle op naleving dient mede door de PVT te worden ingevuld. Verder benoemt de medezeggenschapraad voor elke locatie van de onderwijsinstelling een Preventiemedewerkers.

Om deze wettelijke taken goed te kunnen vervullen is inhoudelijke kennis nodig. Leden van de PVT moeten in staat zijn documenten als de RI&E en het daaraan verbonden Plan van Aanpak te kunnen lezen en begrijpen. Deze cursus is erop gericht inzicht te bieden in de doelstelling en de uitwerking van de Arbowet, waaronder ook de School-/bedrijfshulpverlening valt. Na deze cursus weten leden van de MR en/of van de PVT wat er ten aanzien van Arbo en schoolveiligheid van hun wordt verwacht en zijn zij beter  in staat hun beleidsvormende en toezichthoudende taken te vervullen.

Inhoud

Tabblad Inhoud
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De Arbowet  en relatie Medezeggenschap/ Wet op Ondernemingsraden (WOR)
  • Positie en de rol van de MR/OR (PVT);  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (preventietaken) van de MR inzake arbeidsomstandigheden, gezondheid en welzijn;
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)
  • MR en de rol van de preventiemedewerker
  • Specifieke aandachtspunten binnen onderwijsinstellingen rondom arbeidsomstandigheden en schoolveiligheid (werkdruk, psychosociale belasting, etc.)
  • Relatie met de directie
  • Lastige werksituaties in de praktijk

Bijzonderheden

Doelgroep
Leden van ondernemings- en medezeggenschapsraden van onderwijsinstellingen, met name de leden van de personeelsvertegenwoordiging.

Certificaat
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname. 

Waar en wanneer
Deze cursus wordt in-company verzorgd. In de loop van 2019 zal ook een cursus op open inschrijving worden ingepland.

Geïnteresseerd? 
Direct contact: bel naar 0252-340313 of mail naar contact@nishv.nl

In-company

Deze training is beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Onze adviseurs informeren (Tel.: 0252-340413 - E-mail: info@nishv.nl) u graag over de mogelijkheden en de kosten.