EHBO in het praktijklokaal

Speciaal voor praktijkdocenten en werkplaatsmeesters

Het doel van de cursus is de kennis en vaardigheden van instructeurs/ docenten rondom veiligheid binnen de eigen werk- en leeromgeving te versterken. De instructeurs/ docenten krijgen daarbij zicht op hun eigen veiligheid en die van hun leerlingen en leren hoe ze bij diverse specifieke ongevallen in een praktijklokaal dienen de handelen.

Algemeen

Als er een ongeluk gebeurt tijdens een praktijkles is het belangrijk dat je niet in paniek raakt, maar je hoofd koel houdt en weet wat er moet gebeuren. Tijdens deze training leer je wat je moet doen, wanneer er ongeval plaatsvindt tijdens de praktijkles. Deze training bereid je voor op de meest voorkomende ongevallen tijdens het werken in het praktijklokaal en geeft je handvatten om direct eerste hulp te verlenen aan je leerlingen/ studenten en (mede)collega's.

De training is toegespitst op de praktijk en behandeld de meest voorkomende letsels die zich tijdens de prakijktlessen kunnen voordoen. Praktijkdocenten en werkplaatsmeesters leren direct in te schatten welke eerste hulp gewenst en noodzakelijk is. De belangrijkste letsels worden besproken. De bijbehorende praktische vaardigheden worden geoefend.

Inhoud

Tijdens deze module wordt er met de deelnemers ingegaan op het optreden en handelen bij een divers aantal specifieke ongevallen die in een praktijklokaal kunnen voorkomen.

Benaderen van en omgaan met slachtoffers

 • Benadering en beoordeling slachtoffer
 • Bepalen prioriteiten in handelen (ABC benadering)
 • Zorgen voor professionele hulp
 • Omgaan met slachtoffers (kalmeren, paniek)
 • Omgaan met omstanders

(Spoedeisende) eerste hulp bij ongelukken in het praktijklokaal:
In overleg met de opdrachtgever zullen vooraf mogelijke praktijksituaties in kaart worden gebracht rondom ongevallen in praktijklokalen. Op basis van de mogelijke ongevallen die zich kunnen voordoen zal het definitieve programma worden samengesteld (maatwerk). Bij voorkomende en relevante ongevalsscenario’s valt te denken aan:

 • Slagaderlijke bloeding, als gevolg van amputatie of explosie;
 • Ernstige brandwonden;
 • Ademhalingsproblemen/ onwel wording na inademing giftige stoffen;
 • Aanraking giftige stoffen;
 • Elektrische schok;
 • (Snij)wonden en kleine bloedingen;
 • Voorwerpen in lichaam;
 • Hartinfarct en reanimatie (met en zonder AED);
 • Flauwvallen;
 • Oogletsel (divers);
 • Beknelling van ledematen;
 • Vallen van hoogte (wervelletsel);
 • Brand en juiste blusmiddelen.

Het accent bij deze module ligt op het direct kunnen realiseren van spoedeisende hulp bij een ernstig ongeval in een praktijklokaal zoals hierboven in mogelijke scenario’s weergegeven.

Bijzonderheden

Materiaal en werkvormen:
Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van verschillende vaardigheden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de zg. carrouselopzet. Tijdens de training worden een aantal stations ingericht waar diverse praktijksituaties worden nagebootst die kunnen voorkomen in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Zo oefent elke deelnemer diverse vaardigheden. Praktijkvoorbeelden vanuit uw eigen school kunnen altijd worden opgenomen in het programma. 

Doelgroep
Praktijkdocenten en werkplaatsmeesters in het onderwijs.

Meer informaite
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze diensten neem dan contact via 0252 –340413 of info@nishv.nl.

In-company

Geïnteres­seerd?
Bent u geïnteres­seerd in deze training en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie?
Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.