De Schooldirectie, arbobeleid en de RI&E

Actualiteitencollege voor schooldirecties, bestuurders en HRM

Thema’s als werkdruk, omgangsvormen, sociale veiligheid, gezonde werkomstandigheden en welzijn spelen een steeds belangrijker rol binnen onderwijsinstellingen. De Arbowet en daarop gebaseerde regelgeving leggen verantwoordelijkheden voor de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) van het onderwijspersoneel neer bij de directie van onderwijsinstellingen. Bij nalatigheid op Arbogebied geldt er in sommige gevallen zelfs een (hoofdelijke) aansprakelijkheid.
Voor u als eindverantwoordelijke is het daarom van belang dat u goed op de hoogte bent van alle aspecten rondom de Arbowet die voor u relevant zijn. Om voor u alle zaken nog eens goed op een rij te zetten organiseert FiAC/NISHV dit actualiteitencollege. 

Algemeen

Tijdens dit actualiteitencollege wordt u binnen één middag helemaal bijgepraat over alle Arbo gerelateerde zaken die voor u relevant zijn als verantwoordelijke. U ontvangt daarbij bouwstenen om uw arbobeleid binnen de school vorm te geven. Concreet krijgt u daarbij inzicht in:

 • Wat wordt er van u als onderwijswerkgever verwacht op het terrein van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden?
 • Welke deelaspecten op het terrein van arbeidsomstandigheden en schoolveiligheid dient u als eindverantwoordelijke geregeld te hebben.
 • Hoe structureert en organiseert u de uitvoering van dit beleid binnen de school?
 • Met wie voert u waarover overleg en wie kan u bij deze taken ondersteunen?
 • Hoe geeft u vorm aan het arbobeleid binnen de school conform Arbowet.

Tijdens het college is er voldoende ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek

 

Inhoud

Tijdens het actualiteitencollege komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Van zorgplicht naar integraal arbobeleid: De verplichtingen uit de Arbowet voor onderwijsinstellingen
 • Positie en de rol van de schooldirectie: Uw rol en taken als eindverantwoordelijke
 • Rol van de Medezeggenschapsraad en de personeelsvertegenwoordiging
 • Verantwoordelijkheden van het personeel
 • Arbobeleid binnen het onderwijs:
  - formuleren van integraal arbobeleid en realiseren van een arbeidsbeleidsplan
  - Borging van Arbo- en het veiligheidsbeleid binnen de school
 • De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak
  - Specifieke Arbo onderwerpen t.a.v. OP en OOP.
  - Risico’s en risicobeheersing.
 • Realisatie van levend document en bevorderen van veiligheidscultuur
 • Actualiteiten Arbowet, waaronder
  - Basiscontract Arbodienstverlening
  - Aanstelling Preventiemedewerker (instemming MR)
  - Rol van de inspectie SZW

Bijzonderheden

Het actualiteitencollege begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur. 

Doelgroep
Leden (centrale) directie en (adjunct) directeuren van instellingen in alle onderwijssectoren.
Het actualiteitencollege is ook geschikt voor HRM-functionarissen die vanuit hun beleidsbetrokkenheid veel met arbobeleid te maken hebben.

Kortingsregeling
Komt u met een collega naar dit actualiteitencollege, dan ontvangt deze 40% korting.

Docenten

Het college wordt verzorgd door John Jongenelen, hogere veiligheidskundige. Hij heeft onder meer veel ervaring met arbobeleid en risico-inventarisaties bij scholen en zal zijn ervaringen uit de afgelopen jaren met u delen.