De Schooldirectie en de Arbowet

Studiedag over de eindverantwoordelijkheid voor VGWM

De Arbowet legt een aantal (eind)verantwoordelijkheden voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het onderwijspersoneel neer bij de directie van onderwijsinstellingen. Bij nalatigheid op Arbogebied geldt er in sommige gevallen zelfs een (hoofdelijke) aansprakelijkheid. Tijdens deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde studiedag ‘De schooldirectie en de Arbowet’ leert de deelnemer wat te doen om de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsinstelling te verbeteren.

Algemeen

Als schooldirectie bent u verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers. De Arbowet schrijft voor dat u een beleid voert dat is gericht op een (sociaal) veilige werksituatie, die geen onnodige gezondheidsrisico’s kent en die rekening houdt met het welzijn van personeel en leerlingen. Maar wat betekent dit concreet? Welke deelaspecten op het terrein van arbeidsomstandigheden en schoolveiligheid dient u als eindverantwoordelijke geregeld te hebben. Wat is uw rol daarbij?  Met wie voert u waarover overleg en wie kan u bij deze taken ondersteunen? Tijdens deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde studiedag ‘De schooldirectie en de Arbowet’ krijgt u inzicht in het belang van uw rol en taken ten aanzien van arbo- en veiligheidsbeleid en leert u wat u kunt doen om de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsinstelling te verbeteren.

Inhoud

Opzet / inhoud bijeenkomst:
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•          De verplichtingen uit de Arbowet voor onderwijsinstellingen
•          Verplicht Arbobeleid binnen het onderwijs
•          Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak
•          Risico’s en risicobeheersing
•          Positie en de rol van de schooldirectie
•          Rol van de Medezeggenschapsraad en de personeelsvertegenwoordiging
•          Borging van arbo- en het veiligheidsbeleid
•          Preventiemedewerker
•          Preventietaken op hoofdlijnen
•          Bij preventie is iedereen aan zet: bevorderen veiligheidscultuur
•          Praktische tips en tools

Bijzonderheden

Doelgoep
Leden (centrale) directie en (adjunct) directeuren van instellingen in alle onderwijssectoren.

Certificaat
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname. 

In-company

Deze training is beschikbaar als maatwerktraject op locatie. Onze adviseurs informeren (Tel.: 0252-340413 - E-mail: info@nishv.nl) u graag over de mogelijkheden en de kosten.