Opstellen van het Schoolnoodplan

1-daagse workshop over de noodorganisatie conform NEN-8112

Leerlingen en personeelsleden mogen erop rekenen op school voldoende beschermd te zijn bij noodsituaties.
Tijdens deze workshop legt u de basis voor een concreet Schoolnoodplan:

 • Ontwerp van de schoolnoodorganisatie
 • Uitwerken van procedures en protocollen voor incidenten
 • Borging van de schoolveiligheid (oefenen, actualiseren)

Algemeen

Schoolnoodplan, geen vrijblijvend document
Het waarmaken van de verplichting om leerlingen en personeelsleden voldoende te beschermen tegen de gevolgen van incidenten en calamiteiten, valt nauwelijks te doen zonder een Schoolnoodplan. Meestal is dit een verzameling van draaiboeken, protocollen en/of procedures waarin concreet is beschreven door wie en hoe er gehandeld moet worden ingeval van een bepaalde (soort) calamiteit.

De basis van het Schoolnoodplan is een analyse van de risico’s die een school loopt. Per risico wordt concreet beschreven welke maatregelen en voorzieningen de onderwijsinstelling (of locatie) heeft voorbereid om de effecten van calamiteiten te bestrijden en te minimaliseren.

Een schoolnoodplan is niet vrijblijvend, in meerdere opzichten. Ten eerste is er de wettelijke plicht maatregelen getroffen te hebben voor noodsituaties. En om die maatregelen tot uitvoering te brengen, moet er een goede noodorganisatie zijn ingericht. Duidelijk moet zijn wie het crisismanagement voert, dus de leiding neemt ingeval van een calamiteit. Dit crisismanagement moet kunnen terugvallen op een opgeleid en voorbereid team van Schoolhulpverleners.

Hoeveel hulpverleners nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van de school. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten of de school kwetsbaar is voor calamiteiten in de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer, politie en ambulance nodig hebben om de school te bereiken. Tot professionele hulpdiensten arriveren, hebben de eigen Schoolhulpverleners de taak de schade te beperken.

Deze workshop geeft deelnemers concrete handvatten om een schoolnoodplan op te stellen dan wel bestaande plannen te actualiseren. Aan de orde komen onder meer de wettelijke eisen, de positie van de noodorganisatie binnen de school, borging met doeltreffende oefeningen en aanwijzen wie er verantwoordelijk is voor het actueel houden van veiligheidsdocumenten zoals het noodplan. De workshop volgt de uitgangspunten van de leidraad NEN 8112.

Inhoud

Inhoud van de workshop

 • Wet- en regelgeving rondom Schoolnoodorganisatie
 • De rol van RI&E bij het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie
 • Ontwerp van schoolnoodorganisatie en Schoolnoodplan
  • Randvoorwaarden bij het ontwerp van een schoolnoodorganisatie
  • Risicoanalyse en maatgevende scenario’s
  • Ambitieniveau van de school
  • Beheersmaatregelen bij calamiteiten
  • Ontwerp van de schoolnoodorganisatie (verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden)
  • Implementatie van de schoolnoodorganisatie
  • Opstellen van procedures en hoe te handelen bij welke calamiteit (uitwerken van diverse scenario’s)
   • Hoe om te gaan bij brand, ongeval, ontruiming, bommelding, externe calamiteit, agressie, wapens op school.
  • Opleiden en oefenen van de interne noodhulpverleners
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen moeten beschikbaar zijn?
  • Implementatie van schoolnoodorganisatie
  • Borging en evaluatie van de schoolnoodorganisatie in het schoolnoodplan

Bijzonderheden

Doelgroep
De workshop ‘Opstellen van het Schoolnoodplan’ is bedoeld voor medewerkers van onderwijsinstellingen die een leidende, coördinerende of beleidsmatige taak hebben ten aanzien van schoolveiligheid, zoals veiligheids- en Arbo-coördinatoren, Ploegleiders/Hoofden van SHV/BHV en preventiemedewerkers.

Resultaat
Deze workshop geeft de deelnemer handvatten voor het opstellen van een schoolnoodplan, met achtergrondinformatie over de wettelijke eisen en aanbevelingen ten aanzien van oefeningen en het actueel houden van het schoolnoodplan.