Schoolveiligheid en de Medezeggenschapsraad

Studiedag om wettelijke taken Arbo Veiligheid beter te vervullen

Een veilige school is een direct belang van personeelsleden in het onderwijs èn van leerlingen en hun ouders. Om die reden heeft de medezeggenschapraad op dit terrein essentiële bevoegdheden gekregen, waarvan er diverse wettelijk zijn verankerd. Deze studiedag geeft medezeggenschapraden inzicht hoe veelomvattend schoolveiligheid is en hoe daarop beter kan worden toegezien.

Algemeen

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal belangrijke bevoegdheden (soms beleidsmatig, vaak instemming) om de veiligheid op school te waarborgen. Zo moet de MR erop toezien dat de directie wettelijke verplichtingen nakomt voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van het personeel, vastgelegd in de Arbowet en op deze wet gebaseerde besluiten.

Verder benoemt de MR preventiemedewerkers, verplicht eentje voor elk schoolgebouw. Deze functionaris is voor het werk van de MR ook een belangrijke informatiebron. Bepalingen in diverse wetten, met name de Arbowet, geven de MR concrete instrumenten in de hand om maatregelen voor een hogere schoolveiligheid echt af te dwingen.

Toezicht op de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de medewerkers is volgens Artikel 28 van de WOR neergelegd bij de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in de medezeggenschapsraad. De PVT is voor dit onderdeel beleidsmatig verantwoordelijk. Ook de controle op naleving dient mede door de PVT te worden ingevuld. Verder benoemt de medezeggenschapraad voor elke locatie van de onderwijsinstelling een Preventiemedewerkers.

Deze studiedag neemt MR-leden mee langs de diverse onderdelen van integrale veiligheidszorg op school en langs de wetgeving die daarbij hoort. Naast de Arbowet gaat het onder meer om de Wet Veiligheid op school (regelt o.a. aanpak van pestgedrag) en diverse bouwbesluiten. Kennis van deze wetgeving geeft een MR een grote invloed op de schoolveiligheid.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat valt er allemaal onder schoolveiligheid, voor personeel, leerlingen en bezoekers
  • De Arbowet in relatie tot Medezeggenschap/ Wet op Ondernemingsraden (WOR)
  • Positie en de rol van de MR/OR (PVT);  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (preventietaken) van de MR inzake arbeidsomstandigheden, gezondheid en welzijn;
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)
  • MR en de rol van de preventiemedewerker
  • Specifieke aandachtspunten binnen onderwijsinstellingen rondom arbeidsomstandigheden en schoolveiligheid (werkdruk, psychosociale belasting, etc.)
  • Relatie met de directie
  • Lastige werksituaties in de praktijk

Bijzonderheden

Doelgroep
Leden van ondernemings- en medezeggenschapsraden van onderwijsinstellingen, met name de leden van de personeelsvertegenwoordiging.

Certificaat
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname. 

Waar en wanneer
Deze cursus wordt in-company verzorgd. In de loop van 2019 zal ook een cursus op open inschrijving worden ingepland.

Geïnteresseerd? 
Direct contact: bel naar 0252-340313 of mail naar contact@nishv.nl

In-company

Deze training is beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Onze adviseurs informeren (Tel.: 0252-340413 - E-mail: info@nishv.nl) u graag over de mogelijkheden en de kosten.