01. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor scholen

De Arbo-wet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Via het NISHV voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting.

Algemeen

Schoolveiligheid begint met het deugdelijk in kaart brengen van risico’s

De Arbo-wet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Als onder­wijs­instelling bent u vrij om te kiezen welke me­thodiek bij de uitvoering van de RI&E wordt ge­hanteerd. Dat kan afhankelijk zijn van het type onder­wijs. Naarmate de onderwijsinstelling en/of de risico’s groter zijn, zullen de omvang en de com­plexiteit toenemen. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is daarbij geen eenmalige zaak. Het dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting.

Doelstelling
Doelstelling van de RI&E is globaal en betrouwbaar inzicht verkrijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen de organisatie en de vestigingen. Op basis van de resultaten worden verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan van aanpak. Met de RI&E en het plan van aanpak voldoet de school aan de wettelijke eis tot het hebben van een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak.

Het NISHV biedt aan scholen de volgende mogelijkheden:

De RI&E in vier stappen volgens NISHV-model

NISHV ontwikkelde voor het onderwijs een kostenbesparende RI&E methodiek, uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker Onderwijs betrokken wordt. Klik hier voor de volledige beschrijving van het NISHV model

Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/ VO/ MBO/ HBO)
Het NISHV biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten (Arbomeester-POArboscan-VORI&E-MBO en RI&E-HBO) een praktische begeleiding uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt bij het opstellen van de RI&E volgens het branche-erkende RI&E-instrument. Na afloop van de begeleiding beschikt uw school over dynamische getoetste RI&E en Plan van Aanpak conform artikel 14 en 20 van de Arbowet. Klik hier voor de volledige beschrijving van de begeleiding & toetsen van de branche RI&E

Toetsing van de RI&E (wettelijke verplichting)
Een school beschikt pas over de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wanneer dit document is getoetst door een gecertificeerde deskundige. Een veiligheidskundige van NISHV kan deze toetsing voor u verrichten, ongeacht wie de RI&E voor u heeft opgesteld. Onze toetsing blijft niet beperkt tot de formele beoordeling. De school ontvangt ook concrete aanbevelingen ter verbetering, aanvulling en/of nadere specificatie van de RI&E en het daaraan gekoppelde Plan van Aanpak. Klik hier voor de volledige beschrijving voor toetsing de RI&E

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met een van onze adviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl