04. Toetsing van uw school RI&E

Een school beschikt pas over de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wanneer dit document is getoetst door een gecertificeerde deskundige. Een veiligheidskundige van NISHV kan deze toetsing voor u verrichten, ongeacht wie de RI&E voor u heeft opgesteld. Onze toetsing blijft niet beperkt tot de formele beoordeling. De school ontvangt ook concrete aanbevelingen ter verbetering, aanvulling en/of nadere specificatie van de RI&E en het daaraan gekoppelde Plan van Aanpak.

Algemeen

NISHV verzorgt de wettelijk verplichte toetsing van uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
De wetgever geeft onderwijsinstellingen de nodige ruimte om naar eigen inzicht een concept-RI&E op te stellen. Strikter is de regelgeving als het gaat om de goedgekeurde RI&E, die op iedere locatie verplicht beschikbaar moet zijn. Door een gecertificeerde deskundige moet worden vastgesteld of alle risico’s zijn waargenomen, of de situatie in de school goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. De gecertificeerde veiligheidskundige van NISHV verricht de toetsing en adviseert over de noodzakelijke verbeteringen in de RI&E en over het Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E.

Doelstelling

De toetsing is gericht op het verkrijgen van de wettelijk vereiste goedkeuring voor de RI&E van de onderwijslocatie. Daarnaast doet de gecertificeerde veiligheidskundige van NISHV aanbevelingen om de RI&E en het Plan van Aanpak op onderdelen te verbeteren, aan te vullen en/of nader te specificeren.

Werkwijze

De toetsing door het NISHV bestaat uit:

  • Gesprek met sleutelfiguren over het arbobeleid, -risico’s en –beheersmaatregelen;
  • Korte rondgang langs ‘kritische’ locaties zoals praktijk- en BINAS lokalen om een indruk te verkrijgen van de arbeidsomstandigheden, faciliteiten en beheersmaatregelen.
  • Beoordeling of alle prioritaire risico’s in de RI&E zijn weergegeven, of doeltreffende beheersmaatregelen zijn genomen en of daarbij de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt (afspraken Arbo-catalogus).
  • Beoordeling of de geconstateerde risico’s voorzien zijn van een prioriteit en een tijdpad (ingedeeld in klassen: bijvoorbeeld 1, 2 of 3, waarbij (minimaal) moet zijn aangegeven dat een prioriteit 1 inhoudt dat het knelpunt op korte termijn moet worden opgepakt; prioriteit 2 op middellange termijn en prioriteit 3 mag op de lange termijn opgepakt worden).

Eindresultaat

Na afronding van de toetsing ontvangt de schoolleiding een toetsingsdocument met eventueel aanbevelingen ter verbetering. Het document is opgesteld door een kerndeskundige volgens artikel 14 en 20 van de Arbowet. Hiermee voldoet de onderwijslocatie aan de wettelijk gestelde eisen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het laten toetsen van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie door NISHV, neem dan contact op met onze adviseurs via 0252 –340413 of info@nishv.nl