11. APK voor schoolgebouwen in het onderwijs

Schoolbesturen, huisvestingsverantwoordelijken en facility managers worden steeds meer afgerekend op de kwaliteit van het schoolgebouw. Immers het functioneren en presteren van het gebouw beïnvloedt direct en indirect de leer- en doceerprestaties, en speelt een steeds belangrijker rol bij de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Het is dan ook van belang dat huisvestingsverantwoordelijken de kwaliteit en de veiligheid van hun schoolgebouw aandacht geven. Zij moeten dit objectief in beeld hebben, beleid en activiteiten daarop afstemmen en verantwoording hierover kunnen afleggen. Maar hoe kom ik tot een zinnige beoordeling van de kwaliteit van het schoolgebouw en wat verstaan we hieronder?

Algemeen

METEN IS WETEN!
De APK schoolgebouwen helpt u daarbij. De APK voor schoolgebouwen is een inspectiemethode die het bestaande gebouw op een eenvoudige wijze langs de meetlat legt van het Kwaliteitskader Huisvesting. Doelstelling van deze kwaliteitscan is globaal en betrouwbaar inzicht verkrijgen in de actuele kwaliteit van het schooolgebouw uitgesplitst in de aspecten functionaliteit, techniek en beleving. Via een schouwing, metingen op locatie en tevredenheidsonderzoek onder de dagelijkse gebruikers wordt een duidelijke rapportage opgesteld. Die geeft niet alleen inzicht in de technische kwaliteit van het gebouw, maar ook in de subjectieve kwaliteitsaspecten. De APK geeft duidelijkheid over de vraag: wat hebben we? Waar liggen de optimalisaties?

De APK schoolgebouwen draagt actief bij aan het realiseren van goede en gezonde schoolgebouwen tegen verantwoorde exploitatiekosten. Op basis van de resultaten worden per school verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan van aanpak. 

De APK voor schoolgebouwen biedt u als quickscan instrument een objectief en transparant inzicht in de actuele kwaliteit van het schoolgebouw. Het gaat daarbij niet alleen om inzicht in de technische kwaliteit van het gebouw, maar ook om de subjectieve kwaliteitsaspecten vanuit de dagelijkse gebruikers die direct van invloed zijn op het onderwijs.

Werkwijze

Acitiviteiten
De APK maakt gebruik van een drietal complementaire methodieken om de kwaliteit van het schoolgebouw (gebouwprestaties) in kaart te brengen. Daarbij wordt een 1-op-1 koppeling gemaakt naar de kwaliteitscriteria uit het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting.

  • Gebouwprestatiemeting: Onderzoek waarbij het binnenmilieu eenduidig en valide wordt gemeten door een technisch ingenieur. De metingen bestaan uit continue metingen van Temperatuur, Relatieve Luchtvochtigheid en CO2 / VOS via een permanente monitoring. Op verzoek zijn verschillende uitbreidingen en verdiepingsonderzoeken (o.a. energieprestaties, thermografisch onderzoek, functioneren van de klimaatinstallaties).
  • Gebruikerstevredenheidsmeting: Onderzoek waarbij de gebruikerstevredenheid over de gebouwkwaliteit inzichtelijk wordt gemaakt via een online vragenlijst. Doel is om inzicht te krijgen over welke gebouwaspecten de gebruikers van het gebouw tevreden zijn, en waarover niet. Ook maakt deze tevredenheidsmeting inzichtelijk waarom ze niet (geheel) tevreden zijn zodat de oorzaak beter gevonden kan worden.
  • Gebouwinspectie: Onderzoek waarbij een bouwkundig ingenieur gedurende een dagdeel door en rond het gebouw loopt, en middels een visuele inspectie de kwaliteit in kaart brengt. Doel is om laagdrempelig een goed inzicht te krijgen in de kwaliteiten van het gebouw, met name de kwaliteitsaspecten die zich moeilijk laten meten en waarvan gebruikers ze lastig kunnen beoordelen.

Rapportage

Rapportage
De bevindingen worden overzichtelijk gepresenteerd in een uitgebreide rapportage met plan van aanpak. De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Samenvatting, o.b.v. een score (=cijfer) per kwaliteitsaspect;
  • Per kwaliteitsaspect, een uiteenzetting van de resultaten per gehanteerde methodiek: metingen, tevredenheidsonderzoek en gebouwinspectie. Tevens vermelding van de hieruit voortvloeiende totaalscore (=cijfer) per aspect.
  • Conclusie en aanbevelingen (Plan van Aanpak) vanuit een Total Cost of Ownership gedachte.

Deze rapportage zorgt ervoor dat de school een betrouwbaar en onafhankelijk inzicht krijgt of de dagelijkse gebruikers tevreden zijn en of het gebouw kwalitatief goed presteert. Op overzichtelijke en grafische wijze wordt in het rapport inzicht gegeven in de resultaten van de drie deelonderzoeken naar de kwaliteit van het schoolgebouw. Indien scores onvoldoende zijn worden aanbevelingen gegeven over te nemen verbetermaatregelen.

Eindresultaat

Na afronding van het onderzoek beschikt iedere school over:

  • Een eindrapport (pdf versie) met de belangrijkste conclusies en concrete aanbevelingen.
  • Een concept plan van aanpak (word versie).

Meer informatie

Meer informatie
Geïntereseerd en wilt u meer weten over de APK voor schoolgebouwen. Neem dan contact met NISHV, drs. H.A. Visschedijk, 0252-340413 of contact@nishv.nl.