09. Schoolhulpverleningsplan (SHV/BHV-plan)

Ondanks een goed beleid ter vermindering van risico's, zullen scholen altijd te maken houden met calamiteiten en inciden­ten. Hoe de school hierop is voorbereid, staat verwoord in het Schoolhulpverleningsplan (SHV-plan). De Arbo-wet schrijft voor dat de aanpak bij calamiteiten goed georganiseerd moet zijn. De arbeidsinspectie kan de school vragen het SHV-plan te tonen.

Algemeen

Het Schoolhulpverleningsplan volgens het NISHV-model
Het NISHV ontwikkelde een efficiënte methodiek voor het opzetten van het Schoolhulpverleningsplan, met hierin de op het tabblad 'Werkwijze' weergegeven vijftal stappen.

Werkwijze

Stap 1: Beleidsverklaring en toelichting van de doelstellingen.

Beleidsverklaring

De beleidsverklaring moet, nadat het plan goedgekeurd is, door de directie worden getekend. Een Schoolhulpverleningsplan zonder beleidsverklaring kan niet of moeilijk geïmplementeerd worden. De  Arbo-wet stelt het verplicht dat er een Schoolhulpverleningsplan is opgesteld, maar dit plan heeft alleen waarde als het ondersteund wordt door de directie.

Doelstelling
Toelichten van de werkwijze van het collectieve plan. Tevens worden de restrisico’s beschreven.

Deel 2: Pand specifieke eigenschappen.
Voor elk pand worden de specifieke eigenschappen apart beschreven. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

 • opbouw van het pand
 • waar komt het water, gas en elektra binnen?
 • alle technische installaties
 • vluchtwegen
 • pictogrammen
 • externe risico’s  (noord, oost, zuid en westzijde)
 • brandmeldsysteem  (BMC)
 • brandkranen en toegang(en) externe diensten

Deel 3:  Hoe te handelen bij welke calamiteit.
Van elke verplicht omschreven calamiteit worden, per functiegroep, de te nemen handelingen be­schreven. De verplichte calamiteiten die beschreven moeten worden zijn:

 • hoe om te gaan bij brand
 • hoe om te gaan bij een ongeval
 • hoe om te gaan bij een ontruiming
 • hoe om te gaan bij een bommelding
 • hoe om te gaan bij een externe calamiteit
 • hoe om te gaan met agressie

De functie groepen zijn:

 • hoofd SHV’er
 • SHV’er
 • ontruimer(s)
 • werknemers
 • directie
 • persvoorlichter    

Deel 4: Opleidingsplan voor de SHV’ers
De SHV’ers zijn de belangrijkste schakel binnen de interne hulpverlening. Zij moeten volgens de wet voldoende zijn opgeleid. Daarvoor is een opleidingsplan nodig, dat begint met een nulmeting die vastlegt welke ervaring en kennis bij de SHV’ers aanwezig is. Aan de hand wordt uitgewerkt hoe in een bepaald tijdsbestek de SHV’ers op een hoger kennisniveau gebracht kunnen worden. Tevens worden de nascho­lingen en ontruimingsoefeningen voor een langere periode vastgelegd en wordt de doelstelling van de scholing beschreven. Hiermee wordt voorkomen dat nascholing en/of ontruimingsoefening steeds gelijk zijn en er dus geen vooruitgang is on de ontwikkeling van vaardigheden. Tevens moet/zal er van iedere (na)scholing en/of ontrui­mingsoefening een evaluatierapport gemaakt worden. Deze rapportage dient als trainingsinput voor de komende nascholing en/of ontruimingsoefening. De evaluatierapporten zijn een meetin­strument bij de beoordeling van de interne hulporganisatie.

Deel 5 bijlagen, wetgeving en formulieren
Het laatste deel van het SHV-plan bestaat uit de volgende bijlagen:

 • tekeningen en plattegronden (aanlevering derden)
 • bommelding- en ongevalformulieren
 • verwijzingen naar wetgeving
 • registratie formulieren
 • foto’s van technische installaties en het pand

Het voeren van conceptbesprekingen en definitief maken
Wanneer het Schoolhulpverleningsplan is uitgewerkt zal deze aan de opdrachtgever worden voor­gelegd en be­sproken. 
Bij akkoord met de inhoud krijgt de het stuk het predicaat ‘definitief’ en kan de beleidsverklaring worden getekend.

Eindresultaat

Na afronding beschikt de school over een correct opgezet Schoolhulopverleningsplan dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met onze accountmanager Mark den Elzen via 0252 –340413 of info@nishv.nl