Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Schoolveiligheid begint met het deugdelijk in kaart brengen van risico’s

De Arbo-wet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Als onder­wijs­instelling bent u vrij om te kiezen welke me­thodiek bij de uitvoering van de RI&E wordt ge­hanteerd. Dat kan afhankelijk zijn van het type onder­wijs. Naarmate de onderwijsinstelling en/of de risico’s groter zijn, zullen de omvang en de com­plexiteit toenemen. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is daarbij geen eenmalige zaak. Het dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting.

Doelstelling van de RI&E is globaal en betrouwbaar inzicht verkrijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen de organisatie en de vestigingen. Op basis van de resultaten worden verbetermaatregelen vastgesteld en vertaald in een plan van aanpak. Met de RI&E en het plan van aanpak voldoet de school aan de wettelijke eis tot het hebben van een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak.

RI&E in vier stappen up-to-date
Voor het onderwijs hanteren we een kostenbesparende RI&E methodiek, uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school wordt ontzorgt en de Preventiemedewerker Onderwijs betrokken wordt.

1. Het inventariseren en verzamelen van gegevens
Bij de inventarisatie zullen alle zaken die van invloed kunnen zijn op Veiligheid, Gezondheid, Wel­zijn en Milieu (VGWM) van de mede­werkers worden be­oordeeld, zoals:

 • De organisatie en de bedrijfsprocessen;
 • Arbo- en verzuimbeleid;
 • De inrichting van gebouwen, gebouwenbeheer en -onderhoud;
 • De mate van voorlichting en onderricht (opleidingen);
 • Alle arbeidsmiddelen, machinebeheer en onderhoud, technische zaken etc.
 • Agressie, welzijn, geluid en klimaat

Bij de totstandkoming van de RI&E wordt de preventiemedewerker betrokken. Hij leert risico’s te herkennen en krijgt handvatten aangereikt om de verplichte jaarlijkse evaluatie zelf uit te voeren.

2. Het uitwerken van de inventarisatie en het opstellen van de RI&E
Het toegepaste model heeft de volgende indeling (op hoofdpunten):

 • Gegevens m.b.t. de onderwijsinstelling;
 • Inventarisatie en beschrijving van de risico’s;
 • De uitkomsten van de geconstateerde feiten, prioriteit, risicoklasse en het advies;

3. Plan van Aanpak
De te nemen maatregelen uit de risico inventarisatie moeten worden vertaald in een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt inhou­delijk aangegeven wat het knelpunt is met de daarvoor geldende risi­coklasse, wat de maatregel daartegen is, wie hiervoor verantwoorde­lijk is, wie de uitvoering doet, wat de tijdsplanning is en wat ongeveer de kosten zullen zijn.

4. Het voeren van conceptbesprekingen en definitief maken
Wanneer de RI&E is uitgewerkt wordt deze voorgelegd aan de opdrachtgever en be­sproken. Na intern akkoord krijgt het document het predicaat ‘definitief’ en zal het worden gevalideerd (getoetst). Het document heeft daarmee wettelijke waarde. Scholen ontvangen een digitale versie zodat gegevens gekopieerd of verspreid kunnen worden.

Na afronding van het RI&E onderzoek beschikt de school over:

 • Een RI&E met de belangrijkste risico’s en concrete aanbevelingen.
 • Een (concept) plan van aanpak.
 • Het verplichte toetsingsdocument opgesteld door een kerndeskundige volgens artikel 14 en 20 van de Arbowet. Dit document wordt aangeleverd nadat het definitieve plan van aanpak is ondertekend door de (voorzitter van de) MR.

Inzet en planning
Het project wordt uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. Deze is bekend met de risico’s in de branche en heeft afgelopen jaar veel RI&E’s voor scholen uitgevoerd. De verplichte toetsing zal tevens worden uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. 

Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met een van onze adviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl


Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/ VO/ MBO/ HBO)
Het NISHV biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten (Arbomeester-POArboscan-VORI&E-MBO en RI&E-HBO) een praktische begeleiding uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt bij het opstellen van de RI&E volgens het branche-erkende RI&E-instrument. Na afloop van de begeleiding beschikt uw school over dynamische getoetste RI&E en Plan van Aanpak conform artikel 14 en 20 van de Arbowet. Klik hier voor de volledige beschrijving van de begeleiding & toetsen van de branche RI&E

Toetsing van de RI&E (wettelijke verplichting)
Een school beschikt pas over de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wanneer dit document is getoetst door een gecertificeerde deskundige. Een veiligheidskundige van NISHV kan deze toetsing voor u verrichten, ongeacht wie de RI&E voor u heeft opgesteld. Onze toetsing blijft niet beperkt tot de formele beoordeling. De school ontvangt ook concrete aanbevelingen ter verbetering, aanvulling en/of nadere specificatie van de RI&E en het daaraan gekoppelde Plan van Aanpak. Klik hier voor de volledige beschrijving voor toetsing de RI&E

Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met een van onze adviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl