Wat is NISHV

Wat is NISHV

SHV- BHV voor het onderwijs! 

Het NISHV is een initiatief van FiAC. FiAC is een van weinige opleiders in Nederland die zich, al meer dan 20 jaar, met haar zeer brede trainingsaanbod geheel richt op het onderwijs. Hiermee onderscheidt FiAC zich duidelijk van andere opleidingsinstituten. Als geen ander weet zij aan welke ondersteuning het onderwijs behoefte heeft en wat er binnen het onder­wijs speelt.

FiAC ontwikkelde speciaal voor het onderwijs een uniek Schoolhulpverlening en Veiligheid opleidings­programma, dat de juiste aan­sluiting vindt op de speciale positie die het on­derwijs en de zorg voor de leerling inneemt, en bracht deze onder in het: 
Ne­derlands Instituut voor Schoolveiligheid & Schoolhulpverlening.


Visie NISHV

Schoolhulpverlening in noodsituaties (SHV) meer dan een visie!
Iedereen in het onderwijs is bekend met het begrip bedrijfshulpverlening (BHV). Een algemene term voor een algemene opleiding. Als school in bedrijf dekt u veiligheidsrisico’s af door een BHV organisatie in te richten en medewerkers als BHV-er te trainen. Een en ander conform de Arbowet. De veiligheidsrisico’s en calamiteiten bij scholen zijn in alle opzichten anders dan bij productiebedrijven, kantoren en winkels. Je kunt je dan ook afvragen of de standaard BHV-opleiding wel toereikend is. Traditionele opleidingen BHV zijn vooral gericht op het aspect brand. Direct ontruimen, communicatie met kinderen en het voorkomen van paniek in noodsituaties zijn binnen het onderwijs echter van veel groter belang dan bijvoorbeeld het blussen van brandjes. Onderwijsinstellingen hebben dan ook geen baat bij een algemene BHV training. Maatwerk speciaal voor het onderwijs is nodig! Het opleidingstraject Schoolhulpverlening in noodsituaties (SHV) is specifiek gericht op de omstandigheden en risico’s binnen scholen.

SHV is er speciaal voor het onderwijs!
Als opleider heeft FiAC/NISHV binnen de kaders van de Arbowetgeving een uniek scholingsprogramma ontwikkeld voor Schoolhulpverlening in noodsituaties (SHV) dat de juiste aansluiting vindt op de speciale positie die het onderwijs en de zorg voor de leerling innemen. Binnen het opleidingsprogramma wordt op een integrale wijze rekening gehouden met een grote diversiteit aan calamiteiten en noodsituaties waarmee docenten, oop-ers en leerlingen dagelijks bin-nen een school kunnen worden geconfronteerd.

SHV is maatwerk speciaal voor uw school!
Scholen zijn niet met elkaar te vergelijken, Elke school is immers anders. Leerling-populatie, gebouw, buurt/omgeving en veiligheidsbeleid kunnen per school sterk verschillen. Iedere onderwijsinstelling heeft daarom zijn eigen veiligheidsbeleid nodig, om te beginnen om te voldoen aan de arbo- en veiligheidseisen van de wetgever. Het is niet meer dan logisch dat het scholingsprogramma voor schoolhulpverleners hiermee rekening houdt.

SHV staat voor praktische teamtrainingen op eigen locatie!
De NISHV-trainingsmethode is er op gericht om teams te trainen en optimaal gebruik te maken van ieders persoonlijke kwaliteiten. Bewezen is dat de veiligheid op school vooral bepaald wordt doordat een ieder weet wat te doen als zich een calamiteit voordoet. Integrale veiligheidszorg betekent dat er over de belangrijkste risico’s is nagedacht en dat de gekozen aanpak wordt gekend en geoefend. Het NISHV staat teamtrainingen op de eigen locatie voor. Je leert immers het best op en van je eigen locatie. Bij calamiteiten moet je blind kunnen vertrouwen op je opgedane kennis , kennis van het gebouw en op je teamleden. Zo ook vertrouwt de organisatie, de leerlingen en ouders op kennis en kunde van interne hulpverleners. Natuurlijk zal het zo’n vaart niet lopen, maar wees er wel van bewust ér is pas een calamiteit als het calamiteitenplan niet werkt. Risico’s zijn niet te voorkomen, maar wel te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Goede voorbereidingen vooraf en preparatie dragen bij tot het beheersbaar maken van risico’s. Gedegen praktijktraining, nascholing en als team oefenen is hier een van. Bij de teamtrainingen bestaat de mogelijkheid om nieuwe SHV-ers direct te laten instromen en mee te laten oefenen.


Kwaliteitsborging en certificering NISHV 

Kwaliteitsborging NISHV
Het NISHV (Nederlands Instituut Schoolhulpverlening en Veiligheid ontwikkelde speciaal voor het onderwijs Arbo-gerelateerde opleidingen, trainingen en diensten. Als opleidingsinstituut biedt het NISHV kort beroepsonderwijs en is als zodanig geaccrediteerd voor het Centraal Register kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Aanvullend staat het NISHV ingeschreven bij het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en is het in het bezit van het Keurmerk NRTO.

Kwaliteitsborging SHV-trainingen
De opleidingen en trainingen worden gegeven binnen de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Schoolhulp­verlening en veiligheid (NISHV). Kwaliteitsborging van de SHV opleidingen vindt plaats op basis van eigen instituutseisen en normen. Voor elke module binnen het opleidingstraject zijn leerdoelen, eind­termen en programma’s ontwikkeld. De modules binnen de basishulpverlening SHV (eer­ste hulp, brand­bestrijding en evacueren) zijn afgeleid van het Brandbeveiligings­concept Be­drijfshulp­verlening. De inhoud en frequentie van deze trainingen zijn in overeenstemming met de norm:  Be­drijfshulpverlening en schoolnoodplan, zoals omschreven in de Arbocatalogus VO, en zijn afgestemd op de verplichtingen conform de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 3, eerste lid, onderdeel e en Artikel 15.

Kwaliteitsborging EHBO-onderwijs
De speciaal voor het onderwijs ontwikkelde modules EHBO voor onderwijsmedewerkers worden gegeven binnen de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Schoolhulp­verlening en veiligheid (NISHV). Kwaliteitsborging van het EHBO-onderwijs vindt plaats op basis van eigen instituutseisen en normen. Voor elke module binnen dit opleidingstraject zijn leerdoelen, eind­termen en programma’s ontwikkeld. De inhoud van de cursussen wordt verzorgd door gecertificeerde kaderinstructeurs en zijn gebaseerd op de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 en zijn afgestemd op de verplichtingen conform de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 3, eerste lid, onderdeel e en Artikel 15. Het NISHV neemt zelfstandig instituutsexamens/ competentietoets af op basis waarvan het NISHV diploma  ‘Eerste Hulp bij Ongelukken in het Onderwijs’ wordt uitgereikt.

Certificering
Het NISHV geeft een eigen instituutscertificaat uit. Voor het NISHV geldt dat alle certificaten van alle aanbieders en be­perkt verlopen toegang geven tot (na)scholing. Uitgegeven certificaten welke onderhouden dienen te wor­den zijn voorzien van een verval datum. Mocht om wat voor reden niet binnen de gestelde tijd een nascholing plaatsvinden zal dat bij een beperkte overschrijding van de geldigheid geen gevolgen heb­ben voor de certificering. Het NISHV bewaakt de geldigheid van de certificering.

Onze expertise en kwaliteitsborging van de docenten
Het NISHV verzorgt zijn arbo- en veiligheidsgerelateerde trainingen uitsluitend voor professionals werkzaam binnen onderwijsinstellingen. Hierdoor kent het NISHV de behoeften van het onderwijs als geen ander en is passend maatwerk ontwikkeld. Bij de uitvoering maakt het NISHV gebruik van gecertificeerde instructeurs. NISHV instructeurs/trainers kennen het onderwijs (en met de cursisten) en zijn betrok­ken bij het onderwerp van de training. Instructeurs worden hierom door de cursisten hoog gewaardeerd. Ze hante­ren een flexibele lesstijl, die ruimte biedt aan individuele leerwensen van de cursisten en uitwis­seling van persoonlijke erva­ringen. Voortdurend wordt aandacht besteedt aan de begeleiding en deskundigheidsbevordering van de trainers zowel met ‘train-de trainer-bij­eenkomsten’ als met intervisiebijeenkomsten.Wanneer specialisti­sche kennis vereist is (bijv. vanuit de wetgeving of vanwege certificering) wor­den gecertificeerde en geaccrediteerde deskundi­gen als trainer ingezet. 

Kwaliteitsborging bij NISHV trainers en docenten vindt plaats door:

  • Gecertificeerde veiligheidskundigen en gediplomeerde EHBO- en BHV-kader instruc­teurs
  • Onderwijsbevoegdheid  en CRKBO-registratie (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
    Het NISHV staat ingeschreven bij het CRKBO en het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en is in het bezit van het Keurmerk NRTO.

NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
NISHV bezit NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

 

CRKBO-registratie
NISHV is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)